git branch // danh sách các nhánh trong repo
git checkout {branch name} // truy cập vào branch
git checkout -b {branch name} // tạo một nhánh mới
git merge {branch name} // tổng hợp branch hiện tại với branch cần tổng hợp (branch name)
git branch -d {branch name} // xóa branch
git remote add githup_nampham https://github.com/nampham90/demogithup.git // add 1 remote
git push githup_nampham master // đây dự liệu lên remote
git remote -v // hiển thị danh sách các remote
git push – u githup_nampham dev // đẩy branch từ local lên remote
git fetch origin // hiện thị tất các nhanh trên remote
git checkout -b {branch name} origin/{branch name} // lấy một nhánh từ remote về local
// lenh ubuntu
// install nodejs
// install npm
// install pm2
sudo npm install pm2 -g
// check version pm2 -v
// install git
sudo apt install git
// check version git –version
// check port ubuntu
netstat -tulpn
// liệt kê danh sách các port đang mơ bào gồm tcp và udp trên ubuntu
netstat -lntu
// liệt kê các ổ cắm nghe port mỡ
ss -lntu
// lenh voi pm2
pm2 start <bin/www.js>
pm2 stop
pm2 delete
pm2 save
pm2 startup
// open tường lữa (ufw gọi là tường lữa)
sudo ufw enable
sudo ufw allow 3000
sudo ufw reset
// xóa và cài đặt lại nodejs and npm tron ubuntu
Remove old nodejs installation and update packages
sudo apt-get remove nodejs npm
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
//
sudo apt install curl
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash –
// install
sudo apt-get install -y nodejs
// check verson node -v , npm -v
// xoa thu muc
sudo rm -rf <name thu muc>
// xoa file
sudo rm <name file>
// noip
hryCYPNE-670XmZoeCxbbasNe-wlck3kudZFvX8S1g-IFjdwKycyehzZl5z-6I2Z9RLPYgk4U1QW-vhnXfK55HDArsM8Q-pW6m2Bbklv87N78k-NdN4f9bSrXSXpUHn-JpOyBj5ySLw7U4my-bl9PEVdEFJRJ7YNQ-H3QK4iu9
// CAU HINH IP TINH
// install net-tools
sudo apt install net-tools
ifconfig
// enp2s0 Network Interface, tuỳ vào mỗi card mạng và vị trí chip tên này có thể thay đổi.
// 192.168.1.9: Khi tham gia Internet, mỗi máy sẽ được cấp một địa chỉ số IPv4 duy nhất nên địa chỉ của bạn sẽ khác.
// ngoai ra chung ta co the lay cac gia tri tren bang cau lenh sau
ip route | grep default
// ket qua; default via 192.168.1.1 dev enp2s0 proto dhcp src 192.168.1.9 metric 100
// tim kiem ten file can thay doi
ls /etc/netplan/
//trước khi thay đổi cấu hình thì bạn nên tạo một bản backup dự phòng như sau:
sudo cp /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml 01-network-manager-all.yaml.bak
// edit file  01-network-manager-all.yaml
sudo nano /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
// ap dung thay doi
sudo netplan apply
// sau do go ifconfig de kiem tra ket qua
// tham khao https://funix.edu.vn/chia-se-kien-thuc/cach-dinh-cau-hinh-dia-chi-ip-tinh-tren-ubuntu-22-04-lts/
// MAT KHAU VIETEL
admin
ZTEGD06C4DBA
// CAU HINH NOIP
https://www.youtube.com/watch?v=xjPvNUKqIto
CAU HINH DICH VU NGINX HTTP
https://news.cloud365.vn/huong-dan-cai-dat-nginx-tren-ubuntu-20-04/
https://fptcloud.com/nginx/
// sua file cau hinh
sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/vantai_kdp
// kiem tra cau hinh da dung hay chua
sudo nginx – t
// nap lai cau hinh
sudo service nginx reload
server {
      listen 80;
      listen [::]:80;
      root /var/www/vantai_kdp/html/fontend_KDP;
      index index.html index.htm index.nginx-debian.html;
      server_name kdplogistics.themenew.net;
      location / {
           try_files $uri $uri/ -404;
      }
  }
  // ng build
  ng build –configuration=”development” // build dev
  ng build –configuration=”production”  // build product

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *