1.Mệnh đề FOR

“For” là một cấu trúc rẽ nhánh (loop) trong Java, cho phép lặp lại một số lần xác định. Cú pháp của mệnh đề “for” như sau:

for (khởi tạo biến; điều kiện dừng; bước tăng) { //mã cần chạy }

  • “Khởi tạo biến” là biến đếm được gán giá trị ban đầu.
  • “Điều kiện dừng” là điều kiện dừng cho vòng lặp khi đạt đến.
  • “Bước tăng” là sự thay đổi giá trị của biến đếm sau mỗi lần lặp.

Ví dụ:

for (int i = 0; i < 10; i++)

{

System.out.println(i);

}

Trong ví dụ này, vòng lặp sẽ chạy từ 0 đến 9.2.

2. Mệnh đề while

Trong lập trình Java, mệnh đề while là một loại mệnh đề vòng lặp để lặp đi lặp lại các câu lệnh cho đến khi điều kiện được chỉ định trong nội dung mệnh đề while được đánh giá là sai. Cú pháp của mệnh đề while trong Java như sau:

while (điều kiện) {

// các câu lệnh

}

Ví dụ:

int i = 1;

while (i <= 10) {

System.out.println(i);

i++;

}

Trong ví dụ này, mệnh đề while sẽ lặp đi lặp lại các câu lệnh trong nội dung mệnh đề while cho đến khi biến i cộng dồn đến 10.

3. Mệnh đề do-while

Mệnh đề do-while trong Java là một kiểu vòng lặp, nó sẽ thực hiện một khối lệnh một lần trước khi kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện đúng, nó sẽ tiếp tục lặp lại cho đến khi điều kiện bị hủy. Cú pháp của mệnh đề do-while trong Java như sau:

do {

// code block to be executed

} while (condition);

Trong đó:

  • condition là một biểu thức logic được sử dụng để kiểm tra điều kiện của vòng lặp.
  • // code block to be executed là một khối lệnh mà sẽ được thực thi trước khi kiểm tra điều kiện

Ví dụ:

int i = 0;

do {

System.out.println(i);

i++;

} while (i < 5);

Trong ví dụ trên, vòng lặp do-while sẽ in ra các số từ 0 đến 4. Vì điều kiện i < 5 luôn được đánh giá true cho đến khi i bằng 5, vòng lặp sẽ kết thúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *