Các bước để sử dụng PM2 trên Ubuntu:

  1. Cài đặt PM2: Chạy lệnh sau để cài đặt PM2:
sudo npm install pm2 -g
  1. Khởi chạy ứng dụng: Sử dụng lệnh sau để khởi chạy ứng dụng của bạn:
pm2 start app.js
  1. Xem trạng thái của ứng dụng: Sử dụng lệnh sau để xem trạng thái hiện tại của ứng dụng:
pm2 list
  1. Quản lý ứng dụng: Sử dụng lệnh sau để dừng, khởi động lại hoặc xóa ứng dụng:
pm2 stop app_name
pm2 restart app_name
pm2 delete app_name
  1. Tự động khởi động lại sau khi reboot: Sử dụng lệnh sau để đăng ký PM2 để tự động khởi động lại sau khi reboot:
pm2 startup

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *