Các bước để sử dụng lệnh Nginx trên Ubuntu:

  1. Cài đặt Nginx: Chạy lệnh sau để cài đặt Nginx:
sudo apt-get update
sudo apt-get install nginx
  1. Khởi động Nginx: Chạy lệnh sau để khởi động Nginx:
sudo systemctl start nginx
  1. Kiểm tra trạng thái Nginx: Chạy lệnh sau để kiểm tra trạng thái Nginx:
sudo systemctl status nginx
  1. Cấu hình Nginx: Các tập tin cấu hình của Nginx được lưu trữ trong thư mục /etc/nginx/. Bạn có thể chỉnh sửa các tập tin cấu hình này để cấu hình Nginx theo nhu cầu của mình.
  2. Tạo virtual host: Để tạo virtual host, bạn cần tạo một tập tin cấu hình mới trong thư mục /etc/nginx/sites-available/ và sao chép nội dung vào tập tin. Sau đó, tạo một symbolic link tới thư mục /etc/nginx/sites-enabled/ để kích hoạt virtual host.
  3. Tạm dừng Nginx: Chạy lệnh sau để tạm dừng Nginx:
sudo systemctl stop nginx
  1. Khởi động lại Nginx: Chạy lệnh sau để khởi động lại Nginx sau khi chỉnh sửa cấu hình:
sudo systemctl reload nginx

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *